RE-TOUCH IMAGES

 

No. Service Content Tool Quantity Price Resize
1 Static banner Static banner for Facebook, website

Customer provides: data for banner, specific size

Total of allowed adjustment: 3 times

Complete time: 0.5 day

Designed in PS, AI 1 banner 350,000 – 500,000đ 50,000 đ
2 Dynamic banner (GIF) Dynamic banner for Facebook, website

Completely new design. GIF movements are limited within 3 frames

Customer provides: data for banner, specific size

Total of allowed adjustment: 3 times

Complete time: 0.5 day

Designed in PS, AI 1 banner 450,000 – 700,000đ 50,000 đ
3 Landing Page / Microsite Design website Landing page

Completely new design

Customer provides: data needed, photo, layout description

Total of allowed adjustment: 3 times

Complete time: 1 day

Designed in PS, AI 1 page 2,500,000 đ – 7,000,000 đ
4 Company website Design company website

Completely new design

Customer provides: data needed, photo,  homepage layout description

Total of allowed adjustment: 3 times for homepage, 2 times for other pages

Complete time: 1.5 day for homepage, 3 days for other pages

Designed in PS, AI <= 7 pages 5,500,000 đ
5 Logo design Completely new design

Customer provides: content idea, color, date of birth, website (if any) …

Total of allowed adjustment: 3 times

Complete time: 5 days

Designed in PS, AI 1 logo 1,000,000đ – 8,000,000đ 30,000 đ
6 Design leaflet, invitation letter Completely new design

Customer provides: content, color, photo (if available)

Total of allowed adjustment: 3 times

Complete time: 1 day

Designed in PS, AI 1 template 350,000 đ
7 Design namecard Completely new design Customer provides: content, color, photo (if available)

Total of allowed adjustment: 3 times

Complete time: 1 day

Designed in PS, AI 1 template 550,000 đ
8 Design catalogue, brochure Completely new design

Customer provides: content, color, photo (if available)

Total of allowed adjustment: 3 times (for all pages)

Complete time: 1 day

Designed in PS, AI 1 page 120,000 đ
9 Retouch image Workload: change color, brightness, remove abundant details, alter background

Customer provides: files and specific requirements for the retouch image, including color or special color scheme of your liking, as detail as possible. Can provide template image if necessary.

 

♥ Retouch package 01: under 10 files, 50,000 VND/file.

♥ Retouch package 02: from 11 files to 30 files,  35,000 VNĐ/file.

♥ Retouch package 03: from 31 files to 50 files, 30,000 VNĐ/file.

♥ Retouch package 04: from 51 files, 25,000 VNĐ/file.

Designed in PS, AI 1 file 50,000 đ
Dear fellow customers, our company is now providing design service nationally of all kind such as banner, poster, name-card, label, ect.

Contact us for free advisement.

SERVICES NOT INCLUDED
Standard Maintenance Services do not include:
(a) Custom Programming Services.
(b) On-site support.
(c) Training.
(d) Hardware and related supplies.

Discount 10% for who was signed the Website development contract.

 

STT Sản Phẩm Thiết Kế Nội Dung Công Cụ Sử Dụng Số Lượng Đơn Giá Đơn Giá Resize
1 Banner Tĩnh Banner tĩnh cho facebook, Banner tĩnh cho website

Khách hàng cung cấp: dữ liệu cần có trong banner, kích thước cần thiết

Số lần chỉnh sửa: 3 lần

Thời gian hoàn thành: 0.5 ngày

Được thiết kế trên PS, AI 1 banner 350,000 – 500,000đ 50,000 đ
2 Banner Động (GIF) Banner động cho website, Banner động cho facebook

Thiết kế mới hoàn toàn. GIF chuyển động không quá 3 Frames hình

Khách hàng cung cấp: dữ liệu cần có trong banner, kích thước cần thiết

Số lần chỉnh sửa: 3 lần.

Thời gian hoàn thành: 0.5 ngày

Được thiết kế trên PS, AI 1 banner 450,000 – 700,000đ 50,000 đ
3 Landing Page / Microsite Thiết kế Landing Page Website

Thiết kế mới hoàn toàn

Khách hàng cung cấp: dữ liệu cần có, hình ảnh, nội dung, bản mô tả bố cục landing page Số lần chỉnh sửa: 3 lần

Thời gian hoàn thành: 1 ngày

Được thiết kế trên PS, AI 1 trang 2,500,000 đ – 7,000,000 đ
4 Website công ty Thiết kế Website Công Ty

Thiết kế mới hoàn toàn

Khách hàng cung cấp: dữ liệu cần có, hình ảnh, nội dung, bản mô tả bố cục trang chủ

Số lần chỉnh sửa: 3 lần cho trang chủ, 2 lần cho các trang khác

Thời gian hoàn thành: 1.5 ngày cho trang chủ, 3 ngày cho các trang còn lại

Được thiết kế trên PS, AI <= 7 trang 5,500,000 đ
5 Thiết kế Logo Thiết kế mới hoàn toàn

Khách hàng cung cấp: nội dung ý tưởng phác thảo, màu sắc, năm sinh, website nếu có, … Số lần chỉnh sửa: 3 lần

Thời gian hoàn thành: 5 ngày

Được thiết kế trên PS, AI 1 logo 1,000,000đ – 8,000,000đ 30,000 đ
6 Thiết kế tờ rơi, thư mời Thiết kế mới hoàn toàn

Khách hàng cung cấp: nội dung, màu sắc, hình ảnh nếu có

Số lần chỉnh sửa: 2 lần

Thời gian hoàn thành: 1 ngày

Được thiết kế trên PS, AI 1 mẫu 350,000 đ
7 Thiết kế namecard Thiết kế mới hoàn toàn

Khách hàng cung cấp: nội dung, màu sắc, hình ảnh nếu có

Số lần chỉnh sửa: 2 lần

Thời gian hoàn thành: 1 ngày

Được thiết kế trên PS, AI 1 mẫu 550,000 đ
8 Thiết kế Catalogue, Brochure Thiết kế mới hoàn toàn

Khách hàng cung cấp: nội dung, màu sắc, hình ảnh nếu có

Số lần chỉnh sửa: 3 lần (cho tất cả các trang) Thời gian hoàn thành: 1 ngày

Được thiết kế trên PS, AI 1 trang 120,000 đ
9 Retouch image Nội dung công việc: Thay đổi màu sắc, ánh sáng, xóa bỏ một số cảnh thừa, chuyển đổi khung cảnh

Khách hàng cung cấp: Bạn hãy gửi files, và yêu cầu cụ thể về việc retouch hình ảnh bao gồm cả màu sắc hay tông màu đặc biệt mà bạn yêu thích, càng chi tiết càng tốt

Nếu cần thiết bạn có thể kèm theo hình ảnh minh họa mẫu.

♥ Gói Retouch 01: dưới 10 files, giá 50,000 VND/file.

♥ Gói Retouch 02: từ 11 files đến 30 files, giá 35,000 VNĐ/file.

♥ Gói Retouch 03: từ 31 files đến 50 files, giá 30,000 VNĐ/file.

♥ Gói Retouch 04: từ 51 files trở lên, giá 25,000 VNĐ/file.

Được thiết kế trên PS, AI 1 file 50,000 đ
Kính chào quý khách hàng, hiện nay công ty chúng tôi đang nhận thiết kế các loại như banner, poster, name card, bao bì… trên khắp cả nước.

Nếu các bạn có nhu cầu thiết kế hãy liên hệ ngay chúng tôi để được tư vấn nhé.

Dưới đây là báo giá các bạn có thể tham khảo và tùy theo từng yêu cầu cụ thể chúng tôi sẽ có giá hợp lý hơn.

Dịch Vụ Trên chưa bao gồm:
(a) Dịch Vụ Lập Trình
(b) Hỗ trợ tại chỗ
(c) Đào tạo
(d) Phần cứng và các yêu cầu liên quan

Giảm 10% cho Khách hàng đã ký hợp đồng phát triển Website