SUPOR


Project’s Description:

being update

Brand:

Supor Đồ dùng nấu bếp

Date:

10-05-2019

Programing Language:

PHP, NodeJS

Framework – CMS:

Laravel Latest version

Database:

MySQL & MongoDB

Library:

Zend Framework, Mysql, jQuery, Shell scripts, Crontab, ...

How about Server:

Apache 2.x with Nginx Reserve

Task:

being update

Frontend:

https://supor.com.vn/

Backend:

Hãy cho chúng tôi một tin nhắn và bạn sẽ nhận được phản hồi rất nhanh.